Stadgar

Antagna den 20 januari 2013
Reviderade den 21 november 2013 samt 2014-12-11.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap. Föreningens säte skall vara Göteborg.

§2 Representationsdräkt
Representationsdräkten skall vara av styrelsen bestämd vid årsmötet.

§3 Föreningens mål
Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskaps mål är att träna och tävla i grenarna löpning, cykel och simning. Gärna kombinerat som Triathlon.

§4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap ingives till styrelsen. Så snart styrelsen bifallit ansökan, skall medlemsavgift erläggas.

§5 Medlemsavgifter
Medlemsavgift fastställes på årsmöte. Beslutet gäller för nästkommande kalenderår. Medlem bör före den 1 februari erlägga för året ifråga fastställd medlemsavgift.

§6 Utträde
Medlem äger med omedelbar verkan utträda ur föreningen, sedan anmälan därom skriftligt ingivits till styrelsen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§7 Uteslutning
Medlem, som vägrar erlägga fastställd medlemsavgift, som i väsentlig grad brutit mot dessa stadgar eller som grovt skadat föreningens anseende kan uteslutas av styrelsen. Medlem skall omgående informeras om uteslutning.

§8 Deltagande i tävling och uppvisning
Medlem som ställer upp i tävling uppmanas att representera föreningen.

§9 Föreningsmöte
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är årsmöte och extra föreningsmöte.

Föreningen skall hålla årsmöte före utgången av december månad. För avgörande av särskild fråga kan extra föreningsmöte hållas.

Kallelse skall ske per e-post till både årsmöte och extra föreningsmöte minst 21 dagar i förväg, varvid huvudsakliga förhandlingsärenden skall angivas och i fall av extra föreningsmöte även det ärende som föranleder extra föreningsmötes utlysande.

Då minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen yrkar det hos styrelsen eller då styrelsen eljest finner det påkallat skall extra föreningsmöte hållas. Vid sådant föreningsmöte får endast de frågor som angivits i kallelsen upptagas till behandling.

Motion skall vara ingiven till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte och sju dagar före extra föreningsmöte. Styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner med styrelsens eventuella yttranden däröver skall finnas tillgängliga via e-post, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte samt två dagar före extra föreningsmöte.

§10 Rösträtt
För rösträtt på årsmöte eller extra föreningsmöte krävs att medlem erlagt stadgad medlemsavgift före mötet.

All omröstning vid årsmöte och extra föreningsmöte sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning äger årsmötets eller extra föreningsmötes ordförande utslagsröst.

§11 Årsmöte
Vid årsmötet som skall hållas före december månads utgång skall följande förekomma:

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Val av en person till mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av en person till protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Revisorns framställande av revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionsberättelsen avser
 8. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
 9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande kalenderår
 10. Fastställande av representationsdräkt för nästkommande år
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Val av
  a) Ordförande för en tid av ett år
  b) Minst två övriga ledamöter för en tid av ett år
  c) Eventuell suppleant för en tid av ett år
  d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett år
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

§12 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dessa stadgar samt Riksidrottsförbundets och Svenska Triathlonförbundets stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvaratagande av medlemmarnas intressen.Styrelsen skall inom sig utse kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Vid styrelsens möten skall protokoll föras.

§13 Firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.

§14 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsåret omfattar kalenderåret.
Räkenskaperna, protokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning och övriga för revisionen nödvändiga handlingar skall tillhandahållas revisorn senast 20 dagar före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och till styrelsen överlämna revisionsberättelse med förslag till beslut om ansvarsfrihet senast tio dagar före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall medlemmar kunna begära ut senast 5 dagar innan årsmötet.

§15 Stadgar och upplösning
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen får behandlas endast vid ordinarie årsmöte.

Beslutas om upplösning av föreningen skall tillgångarna överföras till annat bestämt ändamål enligt årsmötets beslut.

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglementen och övriga anvisningar. Vid motstridighet äga Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap stadgar företräde.

Ordföranden är ansvarig för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga till föreningens medlemmar att begära ut via e-post.